Gedragscode

Wij hebben een groep brede gedragscodes aangenomen waarin onze aanpak m.b.t. ethische en morele kwesties duidelijk omschreven staan.

Al het personeel van Flexim moet voldoen aan de wetgeving die onze activiteiten reguleren. Het beschrijft ook de beginselen voor de behandeling van mededingingskwesties, belangenconflicten, omgeving en werkomgeving, arbeidsomstandigheden, vertrouwelijke informatie, geschenken en extraatjes binnen Flexim van zakelijke relaties en ons gedrag naar klanten en leveranciers.

De gedragscode van Flexim beschrijft onder andere, dat geen enkel personeelslid gediscrimineerd mag worden op grond van leeftijd, geslacht, religie, seksuele geaardheid, politieke opvattingen of etnische afstamming. Alle managers leggen de Flexim Gedragscode uit aan hun personeel. Zij zijn dan in de gelegenheid om deze te lezen voordat zij het ondertekenen en daarmee bevestigen dat zij de gedragscode hebben begrepen en hiermee akkoord gaan. De gedragscode geldt binnen de gehele groep en heeft ook betrekking op belangrijke leveranciers van Flexim. De gedragscode wordt jaarlijks opgevolgd met alle leden van het personeel als onderdeel van hun evaluaties. Het bedrijf heeft ook een systeem waarmee iedereen die werkt bij Flexim eventuele vermoedelijke schendingen van de gedragscode kan melden.

Discriminatie en intimidatie

Flexim is vastbesloten ervoor te zorgen dat haar medewerkers in een veilige en respectvolle omgeving werkt waar gelijkheid, eerlijkheid, respect, beleefdheid en waardigheid werken hoog in het vaandel staat en heeft geen tolerantie voor onwettige discriminatie of intimidatie.

Veiligheid en geweld op de werkplek

Flexim heeft ook geen tolerantie voor handelingen of bedreigingen van geweld, intimidatie en vijandigheid ten aanzien van een andere medewerker, een klant of een lid van het publiek. Dit verbod strekt zich uit tot activiteiten buiten het werk, die afbreuk doen aan de reputatie of zakelijke belangen van Flexim of de veiligheid van haar werknemers. Niemand mag in het bezit zijn van een wapen van welke aard of andere gevaarlijke apparaat op de werkplek.

Drugs en alcohol

Alcohol en drugs kunnen afbreuk doen aan uw vermogen om effectief te werken en kunnen jou en degenen om je heen in gevaar brengen. Flexim verbiedt het bezit, gebruik, aankoop, verkoop, verspreiding of productie van illegale drugs of alcohol op het werk, alsook het misbruik van alcohol of illegale drugs in haar gebouwen en/of bij haar klant. Indien toegestaan door de wet, behoudt Flexim zich het recht passende maatregelen te nemen om de naleving, met inbegrip van maar niet beperkt tot drugs en/of alcohol te testen door gekwalificeerde medische professionals op de werkplek te onderzoeken.

Naleving van de klant gedragscode

Flexim vraagt al haar medewerkers zich te houden aan de gedragscode en ethiek van hun klanten, met inbegrip van verbod van alcohol drinken en roken op de werkplek. Kandidaten met een strafblad kunnen ook worden uitgesloten van het wervingsproces.

Disciplinaire maatregelen voor schendingen van de code

Flexim streeft naar het opleggen van maatregelen voor elke schending van de gedragscode. Een overtreding door een werknemer of vertegenwoordiger om te voldoen aan wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen kan het bestuur van Flexim onmiddellijke en doeltreffende maatregelen eisen.

Bevestiging

Al onze medewerkers erkennen dat zij de Flexim gedragscode hebben ontvangen en gelezen en hun verplichtingen, om zich te houden aan het beleid, de beginselen en de waarden, begrijpen.